Chrám

Východná cirkev je predovšetkým cirkvou bdejúcou, neustále stojacou v chvále pred Bohom, cirkev sláviaca tajomstvo jeho Syna v starobylých obradoch, ktoré boli predané otcami vo viere. Sú to tie tradície, ktoré sa dedia z generácie na generáciu.

Náš chrám je zasvätený sv. Demeterovi. Sv. Demeter sa teší veľkej úcte najmä v pravoslávnej cirkvi, najmä v Solúne a Grécku, takisto aj v Sremskej Mitrovici a Srbsku, ale aj v západnej Cirkvi. A to i napriek tomu, že nemáme hodnoverných správ o jeho živote. Je dosť možné, že vo sv. Demeterovi sa spájajú životné príbehy až troch mužov s týmto menom. Jeden z nich bol mučeník v Solúne počas prenasledovania kresťanov za cisára Maximiána. Ubodali ho na smrť kvôli tomu, že povzbudzoval zajatých kresťanov, aby vytrvali vo viere. Druhý muž s týmto menom mohol byť diakon, ktorý pôsobil v Sirmiu (dnešnej Sremskej Mitrovici) a do tretice to mohol byť aj diakon slovanského pôvodu, pôsobiaci v rímskej provincii Panónia.
Pravdepodobne kvôli vpádu Hunov v polovici 5. storočia preniesli pozostatky sv. Demetera zo Sirmia do Solúna, kde sa tešili veľkej úcte. Apoštoli Slovanov sv. Cyril a Metod mali sv. Demetera vo veľkej úcte, sv. Metod napísal hymnus na jeho počesť. Úctu k nemu priniesli aj na Veľkú Moravu. Odtiaľ sa šírila ďalej na územie Ruska. Mnoho kostolov bolo zasvätených práve jemu. Tiež existuje mnoho legiend a príbehov o jeho živote, ktoré však nemajú historickú hodnotu.