Úvodník

 
 • Pôst –  cesta oslobodenia

  „Milosrdný Bože, dopraj nám týmto svätým pôstom nastúpiť na cestu duchovnej obnovy, aby nás pokánie posilňovalo v boji proti nepriateľovi našej spásy…” 

  Modlitby nasledujúcich dní spomínajú vždy niektorý z ďalších významov pôstu. Všimnime si tú širokú škálu zmyslu a významu pôstu:
  – aby vonkajšie úkony kajúcnosti vychádzali z úprimného srdca;
  – aby sme zvíťazili v boji proti zlu;
  – aby sme hlbšie vnikali do Kristovho tajomstva;
  – aby sme sa zdokonaľovali v kresťanskom živote;
  – aby sme sa striedmym užívaním hmotných vecí zbavovali sebectva a zahoreli väčšou túžbou po Bohu;
  – aby sme sa dobrými skutkami vzmáhali na duchu;
  – aby sme sa s činorodou láskou venovali Božej službe;
  – aby sme si očistili duchovný zrak;
  – aby sme šťastlivo prišli do nebeskej vlasti…
  Čo sa z tejto bohatej duchovnej ponuky stane aj naším trvalým vlastníctvom? Čo nám tohoročné Pôstne obdobie prinesie? Treba povedať, že samo od seba nič. Záleží najmä na nás. Pôst je čas, v ktorom sa máme pripravovať na príchod Ženícha, prichystať si rúcho, vytvoriť mu v nás miesto. Pôst je čas a sú to konkrétne praktiky, ktorými robíme v sebe pre Boha viac miesta tým, že sa oslobodzujeme od toho, čo nás spútava. Je to cesta oslobodenia a napĺňania sa Bohom. Boh ponúka svoju milosť a samého seba, my máme ponúknuť trochu námahy. Je rad na nás!
  Sv. Atanáz píše: „Pozri, čo pôsobí pôst! Uzdravuje choroby, vysušuje prebytočné telesné šťavy, zaháňa zlých duchov, odháňa zvrátené myšlienky, mysli dodáva väčšiu jasnosť, očisťuje a posväcuje srdce a človeka vedie pred Boží trón. Pôst je veľkou silou a vedie k veľkým úspechom.” Podľa tohto svätca sa Telo stáva chrámom Ducha Svätého, otvára sa pre pôsobeniu Božieho Ducha. Človek patrí Pánovi nielen so svojou dušou, ale aj s telom. Ak sa chceme otvoriť Bohu, musíme začať s naším telom. A okrem vplyvu na fyzické zdravie a zdravie duše má pôst vplyv aj na našu psychiku. To výstižne vyjadruje ďalší skúsený duchovný autor, Ján Klimak: „Pôst stavia hrádze prúdu reči, utišuje nepokoj, chráni poslušnosť, upokojuje spánok, uzdravuje telo a utišuje dušu.”
  Jeden z dávnych duchovných otcov o pôste hovorí: „Ak chce nejaký kráľ obsadiť nepriateľské mesto, najskôr sa zmocní vody a odreže mesto od zásobovania. Keď obyvatelia stoja pred smrťou hladom, vzdajú sa sami. Tak je to aj s našimi žiadosťami. Keď proti nim bojujeme pôstom a hladom, sú nepriatelia duše porazení.” Pokiaľ pôst nemá byť samoúčelný, vyžaduje si určitú stratégiu. Ak je jeho cieľom oslobodiť sa, aby Boh mohol v nás bez prekážok pôsobiť, je potrebné najskôr si jasne uvedomiť, ktoré sú tieto prekážky v mojom prípade. „Predstav si, že Boh ťa chce naplniť medom. Ak si plný octu, kam dá med? Treba vyliať z nádoby, čo v nej bolo, a nádobu vyčistiť. Treba ju vyčistiť, aj keď namáhavo, úporne, aby sa stala súcou na niečo. Vylej zlo, lebo máš byť naplnený dobrom,” píše sv. Augustín v úvahe o Prvom Jánovom liste.
  Na začiatku Pôstneho obdobia, do ktorého práve vstupujeme, by sa teda každý z nás mal na chvíľu v tichu zamyslieť, čo ho najviac odvádza od Boha, v čom najčastejšie zlyháva v láske k ľuďom, ktoré sú jeho slabosti. Z nich by potom malo vyplynúť naše veľmi jasné, konkrétne predsavzatie. A keď si ho stanovíme, už sa len cez celý pôst usilovať o vernosť! O čo je predsavzatie konkrétnejšie, o to ľahšie ho uskutočníme a o to väčšiu radosť nám prináša, že sa v našom živote čosi mení.
  Príliš náročné a všeobecné predsavzatia, do ktorých sa spočiatku púšťame s veľkou vervou, neraz vedú k znechuteniu z nás samých, len čo sa nám ich párkrát nepodarí dodržať. Ak sme teda príliš zahľadení do seba, dajme si predsavzatie, že sa denne aspoň raz niekomu prihovoríme. Ak si často vyčítame ohováranie, dajme si predsavzatie, že si pri stretnutí s ľuďmi už vopred pripomenieme zásadu „o druhých buď hovoriť dobre, alebo mlčať”. Ak zanedbávame rodinu, stanovme si, koľko času chceme venovať priamo svojim blízkym cez týždeň, čím chceme obohatiť víkend. Ak býva naša modlitba povrchná, vymedzme si na ňu cez pôst viac času.
  Pôst je čas, v ktorom sa chceme oslobodzovať od prekážok na ceste k Bohu. Je to tá trocha, kde Boh čaká, aby sme prejavili našu slobodnú vôľu. Priestor, ktorý vytvoríme, chce naplniť svojimi darmi. On čaká so svojimi milosťami. Je rad na nás!
   Internetový zdroj – Marián Gavenda

   

   

 

Obec Staškovce

2267Obec Staškovce vnikla v roku 1960 zlúčením Malých a Veľkých Staškoviec. Staškovce ležia uprostred Nízkych Bezkýd doline Chotčianky. Nadmorská výška v strede obce je 280 m.n.m. a v chotári 250 – 546 m.n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy a svahové hliny. Prevláda súvislly les s porastom buka. Počet obyvateľov – 257 (k 31.12.2014). Rozloha – 845 ha. Hustota – 30 obyvateľov/km2. Okres – Stropkov. Kraj – Prešovský. V zlúčenej obci Staškovce bolo v roku 1970 – 337 obyvateľov. V obci sa nachádza Materská škola. V roku 2001 bola v obci zriadená gréckokatolícka farnosť. Pred Obecným úradom je pamätník občanom, ktorí zahynuli v 2. svetovej vojne. Starostom obce je Štefan Varcholík. Ďakujeme obci za skvelú spoluprácu a dovolíme si povedať, že je nám vedenie tejto obce požehnaním.  Zobraziť web obce >>>